KSIĄŻKA: Grzegorz Blicharz, Commons - dobra wspólnie użytkowane

KSIĄŻKA: Grzegorz Blicharz, Commons - dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych, Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2017, 196 s.

commons.jpg

W Wydawnictwie Od.Nowa ukazała się ostatnio książka, która analizuje prawne aspekty dóbr wspólnie użytkowanych, znanych w świecie ekonomii jako commons. Zagadnienie zyskało na popularności po przyznaniu Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Elinor Ostrom, która wspólnie z Vincentem Ostromem wykazała, że w przypadku dóbr które są wspólnie użytkowane przez społeczności, lecz ich zasoby są ograniczone: jak łowiska ryb, lasy, łąki, zasoby wód podziemnych, systemy irygacyjne, a także przestrzenie miejskie, najefektywniejsze okazuje się ustanawianie reguł dostępu, korzystania, monitorowania i sankcjonowania przez samych użytkowników.

Książka analizuje fenomen tworzenia reguł przez samej społeczności z punktu widzenia struktury praw rzeczowych do commons oraz relacji między prawem stanowionym i zwyczajowym na dwóch przykładach, które zainspirowały badania Ostromów: regulacji prawnej korzystania z wód podziemnych w Kalifornii oraz regulacji zarządzania systemem irygacyjnym przez zwyczajowe trybunały wodne w Hiszpanii. Wszystko to zaś odniesione zostaje do rzymskiej myśli prawnej.

Spis treści

Wstęp ................................................................................................................................. 7

Rozdział I. Prawa rzeczowe do commons. Perspektywa ekonomiczna

i prawna .......................................................................................................... 29

1.1. Dobra wspólnie użytkowane – wprowadzenie ..................................... 29

1.2. Ekonomiczne aspekty badań nad commons .......................................... 34

1.3. Prawne aspekty badań nad commons ...................................................... 58

1.4. Prawo własności i wiązki praw rzeczowych do commons wobec

doświadczenia prawa rzymskiego .............................................................. 72

Rozdział II. Sposoby rozwiązywania sporów o commons. Od hiszpańskich

trybunałów wodnych po kalifornijskie sądy equity ......... 99

2.1. Hiszpania. Społeczne trybunały wodne jako przykład skutecznego

samozarządzania .................................................................................... 100

2.2. Kalifornia. Rewolucyjna zmiana doktryny korzystania

z wód podziemnych ........................................................................................... 112

2.3. Prawo rzymskie jako siatka pojęciowa dla zarządzania

zasobami wodnymi ........................................................................................... 152

Zakończenie .................................................................................................................. 163

Indeks źródeł antycznych .......................................................................................... 183

Chronologiczny wykaz powołanych aktów normatywnych

i orzeczeń ......................................................................................................................... 185

Bibliografia ...................................................................................................................... 187

Wykaz skrótów .............................................................................................................. 196

Więcej informacji na stronie wydawcy oraz autora.