Regulamin Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

Pobierz: Regulamin Konkursu

 

 

Regulamin Konkursu

„Prawo rzymskie a świat współczesny”

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Organizatorem Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja Utriusque iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 7/74 (KRS 0000226016):

§ 2

 1. Celem Konkursu jest pogłębienie znajomości prawa rzymskiego i dorobku jurysprudencji rzymskiej u studentów, popularyzacja wiedzy o prawie rzymskim, jego tradycji oraz historii prawa prywatnego, o nowych kierunkach badawczych w tych dziedzinach.
 2. Konkurs ma wyłonić laureatów wyróżniających się wiedzą z zakresu prawa rzymskiego.

 

§ 3

Konkurs przeprowadza Komitet Konkursowy w składzie:

 1. Wojciech Dajczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 2. Tomasz Giaro z Uniwersytetu Warszawskiego,
 3. Franciszek Longchamps de Bérier z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

§ 4

 1. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z niniejszym Regulaminem jeden raz w ciągu roku akademickiego.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące edycji Konkursu w danym roku akademickim, miejsca finału i zalecanej literatury zawarte są w przygotowywanym każdorazowo programie Konkursu.

 

 

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci studiów prawniczych.

§ 6

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: eliminacje oraz finał.

Eliminacje i finał

§ 7

 1. Eliminacje odbywają się w jednej z dwóch form.
 2. Do finału zostają zakwalifikowani laureaci konkursów z prawa rzymskiego, organizowanych na wydziałach prawa w Polsce. Zgłoszenia przekazują organizatorzy konkursów lokalnych.
 3. Do finału można się zgłosić samemu, przesyłając pracę konkursową przygotowaną według wskazówek podanych w programie Konkursu w danym roku akademickim. Kwalifikacji do wzięcia udziału w finale dokonuje komisja, powołana przez Komitet Konkursowy.
 4. Termin oraz adres, na który należy nadesłać zgłoszenie uczestników finału wraz z ich danymi zostaje podany w programie Konkursu.
 5. Komitet Konkursowy określa program konkursu na dany rok.

                                          

Laureaci i finaliści

§ 8

 1. Uczestnicy finału otrzymują tytuł finalisty.
 2. Tytuł laureata przyznawany jest nie więcej niż trzem najwyżej ocenionym finalistom.
 3. Wybór laureatów na etapie finałowym dokonywany jest przez komisję na podstawie udzielonych odpowiedzi, w drodze głosowania.
 4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 

 

§ 9

Komisja dokonuje oceny uczestników konkursu według następujących kryteriów:

 1. a) poprawności udzielonych odpowiedzi,
 2. b) spójności i logiczności argumentacji prawniczej,
 3. c) stylu używanego języka.

§ 10

 1. Uczestnikom finału Konkursu Prawa Rzymskiego przyznaje się nagrody.
 2. Osoby, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w Konkursie otrzymują nagrodę główną, którą określa program konkursu.

Postanowienia końcowe

§ 11

 1. Organizatorzy Konkursu oraz powołane przez nich komisje mają prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów Regulaminu Konkursu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem.
 2. Decyzje Organizatorów oraz komisji są ostateczne i nie mogą być kwestionowane na drodze sądowej.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa w etapie finałowym łączy się z przekazaniem danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Udostępnienie tych danych przez uczestnika konkursu Fundacja Utriusque iuris jest rozumiane jako wyrażenie zgody – wedle właściwych przepisów prawa – na ich przechowywanie i elektroniczne przetwarzanie w zakresie koniecznym dla prowadzenia postępowania konkursowego. Organizator konkursu zapewnia, że według przeprowadzonej analizy ryzyk dane te są bezpieczne, stosownie do wniosku uprawnionego oraz w granicach obowiązków prawnych organizatora konkursu dane te są udostępniane, modyfikowane bądź usuwane z poszanowaniem prawa do zapomnienia.