Regulamin Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

Pobierz: Regulamin Konkursu PRAWO RZYMSKIE A SWIAT WSPOLCZESNY_2014_internationalis.pdf

 

Regulamin Konkursu

„Prawo rzymskie a świat współczesny”

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Organizatorem Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja Utriusque iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Dobrej 27/35 (KRS 0000226016):

 

§ 2

1. Celem Konkursu jest pogłębienie znajomości prawa rzymskiego i dorobku jurysprudencji rzymskiej u studentów, popularyzacja wiedzy o prawie rzymskim, jego tradycji oraz historii prawa prywatnego, o nowych kierunkach badawczych w tych dziedzinach.

2. Konkurs ma wyłonić laureatów wyróżniających się wiedzą z zakresu prawa rzymskiego.

 

§ 3

Konkurs przeprowadza Komitet Konkursowy w składzie:

1. Wojciech Dajczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

2. Tomasz Giaro z Uniwersytetu Warszawskiego,

3. Franciszek Longchamps de Bérier z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

§ 4

1. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z niniejszym Regulaminem jeden raz w ciągu roku akademickiego.

2. Szczegółowe informacje dotyczące edycji Konkursu w danym roku akademickim, miejsca finału i zalecanej literatury zawarte są w przygotowywanym każdorazowo programie Konkursu.

 

 

 

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci studiów prawniczych.

 

§ 6

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: eliminacje oraz finał.

 

Eliminacje i finał

§ 7

1.                  Eliminacje odbywają się w jednej z dwóch form.

a)                  Do finału zostają zakwalifikowani laureaci konkursów z prawa rzymskiego, organizowanych na wydziałach prawa w Polsce. Zgłoszenia przekazują organizatorzy konkursów lokalnych.

b)                  Do finału można się zgłosić samemu, przesyłając pracę konkursową przygotowaną według wskazówek podanych w programie Konkursu w danym roku akademickim. Kwalifikacji do wzięcia udziału w finale dokonuje komisja, powołana przez Komitet Konkursowy.

2.                  Termin oraz adres, na który należy nadesłać zgłoszenie uczestników finału wraz z ich danymizostaje podany w programie Konkursu.

3.                  Komitet Konkursowy określa program konkursu na dany rok.

                                          

Laureaci i finaliści

§ 8

1.      Uczestnicy finału otrzymują tytuł finalisty.

2.      Tytuł laureata przyznawany jest trzem najwyżej ocenionym finalistom.

3.      Wybór laureatów na etapie finałowym dokonywany jest przez komisję na podstawie udzielonych odpowiedzi, w drodze głosowania.

4.      W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 

 

§ 9

Komisja dokonuje oceny uczestników konkursu według następujących kryteriów:

a)         poprawności udzielonych odpowiedzi,

b)         spójności i logiczności argumentacji prawniczej,

c)         stylu używanego języka.

 

§ 10

1. Uczestnikom finału Konkursu Prawa Rzymskiego przyznaje się nagrody.

2. Osoby, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w Konkursie otrzymują nagrodę główną, którą określa program konkursu.

 

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Organizatorzy Konkursu oraz powołane przez nich komisje mają prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów Regulaminu Konkursu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem.

2. Decyzje Organizatorów oraz komisji są ostateczne i nie mogą być kwestionowane na drodze sądowej.

3. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w etapie finałowym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych do celów organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 2002 Nr 101. poz. 926 z późn. zm.).